Potpisan sporazum po kojem će počinioci blažih kaznenih djela pomagati u narodnim kuhinjama

Ministri pravde i uprave te rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Mario Nenadić i Amela Dautbegović potpisali su danas sporazume o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza maloljetnim učiniocima krivičnih djela sa predstavnicima Narodne kuhinje “Stari Grad”, Pučke kuhinje “Jela na kotačima” Vrhbosanske nadbiskupije i Crvenog križa KS Zilhom Šeta, Katarinom Ivanko i Enaidom Višo.

Primjenom ovih sporazuma bit će omogućena provedba posebne sankcije iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, a čiji je cilj otklanjanje štetnih posljedica krivičnog djela u kaznenom zakonodavstvu za maloljetnike, a prema kojoj će maloljetni počinioci blažih krivičnih djela u KS uskoro moći služiti kazne u jednoj od tri navedene javne kuhinje.

Ministar Nenadić je nakon potpisivanja podsjetio da u pomenutom zakonu postoje tri vrste sankcija prema maloljetnicima, a to su odgojne mjere, sigurnosne mjere i kazna maloljetničkog zatvora koja se može izreći starijim maloljetnicima za posebna kaznena djela.

“Ova posebna obaveza je jedna od deset odgojnih mjera i izvršava se na način da sudija može izreći tu mjeru u trajanju do 120 sati maksimalno u roku od šest mjeseci. Maloljetnici je izvršavaju u humanitarnim organizacijama, i to u onim koje se bave poslovima socijalnog, lokalnog i ekološkog sadržaja. Sudija za maloljetnike izriče i vrši nadzor nad izvršenjem ove mjere”, objasnio je ministar Nenadić. 

Dodao je kako su se ove humanitarne organizacije, odnosno kuhinje obavezale da će primati do dvije maloljetne osobe istovremeno, kao i da su sporazumi potpisani na godinu dana.

“Ministarstvo pravde i uprave je nadležno da osigurava i stvara uvjete za izvršavanje ove odgojne mjere i u zavisnosti od potreba, ali i od prakse koju sudije za maloljetnike uspostave u KS, vidjet će da li ima potrebe da se i druge humanitarne organizacije uključe u ovu aktivnost te prate njihovo izvršenje”, naveo je ministar Nenadić.

Naglasio je i da se ova mjera može izvršavati samo u organizacijama neprofitnog karaktera i da se ona realizira besplatno, tj. niti maloljetnik može biti angažiran u profitnim organizacijama, niti se maloljetniku može platiti za ovo njegovo angažiranje.

“Jedna korisna mjera kojom Ministarstvo doprinosi zakonodavstvu u oblasti maloljetničke delinkvencije i koja do sada nije bila uređena u Kantonu Sarajevo”, ocijenio je ministar Nenadić.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS-a Amela Dautbegović je kazala da su ovi sporazumi proizišli iz uspostavljenog Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u kontaktu s pravosudnim sistemom 2017-2019.

“Izvršenjem ove vrste mjere, odnosno upućivanjem naše djece iz KS na njeno izvršenje, društvo pokušava pružiti im ruku i izvući ih iz njihovog negativnog ponašanja, jer je porodica zakazala i najčešće postala uzrok svemu tome. Ovo upućivanje djece na provedbu vaspitno-odgojne mjere koju izvršavaju u humanitarnim organizacijama će imati pozitivne efekte iz kojih će djeca izaći bolja, jer se ovom sankcijom mogu izazvati puno bolji efekti nego kada se djeca smještaju u ustanove zatvorenog tipa”, objasnila je ministrica Dautbegović.

Kako je istakla Enaida Višo iz Crvenog križa, očekuje da će ove tri kuhinje uspješno ispuniti svoj dio obaveza iz sporazuma i dobro uraditi ovaj zadatak te maloljetnike upoznati sa svime što radimo i kako radimo, ali i uputiti ih na pravi put uz pomoć naših mladih aktivista s kojima će na 19 naših punktova dijeliti hranu.

Katarina Ivanko iz Pučke kuhinje “Jelo na kotačima” kazala je da je njihov zajednički cilj pomoći toj djeci i izvesti ih na pravi put.

“Pomagali smo i gladnom i siromašnom i bolesnom, a zašto ne bismo i toj zdravoj djeci uz lijepu riječ, kahvu, oguljen koji krompir ili podijeljen koji hljeb. Tih nekoliko sati dnevno će tako proći”, poručila je Zilha Šeta, poznatija kao tetka Zilha.